دل...

دقایق

با تو چه سرحالند

گویی

چند دور ثانیه ها را زده اند

اما بی خبر از دل ما

چه سریع می گذرند...

 

foroozan

/ 2 نظر / 3 بازدید
رها

من معلوم نیست تا کی باشم اما بقیه ثابت هستند منتظرت هستیم

دقایق چه سریع میگذرند هنگام دیدار نمیدانم با من سر جنگ دارند یا با تو؟ تنهایی مرا میخواهند یا تو؟ هیچ نمیدانم... فقط میدانم هرچه خوشت برای ما برای زمان ناخوش است آیا دقت کردی ای تا به حال هیچ آدمی هنوز به این حرف نرسیده که که بگوید؟ چقدر دیر میگذرد این خوشی ها؟ من نشنیدم همه میگویند چه خوش گذشت و چه زود تا کی باید این زمان را سرزنش کنیم و و او بی توجه باشد؟ جز ترس از گذر زمان با تو بودنم هیچ ترسی نخواهد داشت.