حست دیوانگیم را دیوانه تر کرد

قلبم در صدم ثانیه به سینه ام میکوبد

تو را میخواهد

نامت را

عشقت را

و من تمام احساست را میطلبم...

foroozan

/ 0 نظر / 2 بازدید